Etiske retningslinjer

Rupro Lokken 23

ETIKK handler om verdisyn, folkeskikk og å vise respekt for medmennesker og samfunnet rundt oss.

Gjennom vårt daglige virke settes vi jevnlig overfor etiske valg. Det er derfor viktig å være bevisst på dette, og å ha ”kjøreregler” for hvordan vi skal opptre. Vår oppførsel er med på å bestemme vårt omdømme, både hos våre kunder, leverandører og i samfunnet rundt oss.

1. Interessekonflikter.

En etisk konflikt vil kunne oppstå når noen har personlig fordel av sin stilling.

Vi skal:

 • Rapportere til ledelsen gaver fra forbindelser når verdien er over kr 300.
 • Unngå interesser i konkurrerende virksomhet, hos kunder eller leverandører.
 • Unngå privat bruk av bedriftens eiendeler.
 • Huske at forretningshemmeligheter skal være hemmeligheter.

2. Forhold til kunder, leverandører og konkurrenter.

Våre kunder er vår viktigste ressurs og det er viktig at kundene kan stole på oss.

Vi skal:

 • Holde avtaler og oppfylle forpliktelser.
 • Ikke spre opplysninger om kunders produkter eller om feil og mangler.
 • Unngå negativ omtale av konkurrenter.
 • Kunne stå inne for våre forretningsmetoder.
 • Vise respekt for konkurranselovgivningen.

3. Forholdet til kollegaer og medarbeidere.

Et trygt og godt arbeidsmiljø er basert på hvordan vi selv opptrer i det daglige.

Vi skal:

 • Vise respekt og ansvar og gi trygghet på arbeidsplassen.
 • Ikke spre rykter om, mobbe eller på annen måte forulempe kollegaer.
 • Være åpne for konstruktiv kritikk.
 • Praktisere relevant likebehandling.

4. Reaksjoner og rutiner.

I arbeidet med etisk adferd er det viktig å reagere når urett skjer.

Vi skal:

 • Varsle når brudd på etiske regler registreres.
 • Reagere og følge opp når brudd er registrert eller varslet.
 • Formidle kunnskap om etisk framferd og følge våre interne rutiner.

CSR Corporate Social Responsibility

(Bedriftens samfunnsansvar)

Bedrifters samfunnsansvar er en side av etisk adferd som i det senere er blitt mer fokusert og blant våre forbindelser.

Kort kan CSR oppsummeres i disse punktene:

 • Respektere og støtte de internasjonale menneskerettighetene og ikke delta i virksomhet som innebærer brudd på menneskerettighetene.
 • Respektere foreningsfriheten og anerkjenne retten til kollektive forhandlinger.
 • Avskaffe alle former for tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering i arbeidsforhold.
 • Ha en føre-var-tilnærming i miljøsaker, ta initiativ til økt miljøansvar og fremme spredning og utvikling av miljøvennlig teknologi.
 • Motarbeide alle former for korrupsjon, inklusive bestikkelser og lignende.

For den som gjerne vil lese mer om CSR kan disse lenkene benyttes:

Innovasjon Norge’s side: http://www.innovasjonnorge.no/Om-Oss/Etikk-og-samfunnsansvar/

Global Compact Network, Nordic http://www.gcnordic.net/

Norges OECD kontaktpunkt: http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv.html?id=642292